Beeld ontdekken

Zien wat je eerder niet zag.

Een (andere) bril helpt om dingen die je niet zag (weer) waarneembaar te maken. De draagwijdte van hetgeen je blik vangt maakt die bril echter niet zichtbaar. Die vaardigheid zit vaak bewust of onbewust verborgen in ons empathisch vermogen. Het is de aanleg om de subjectieve ervaring van een ander op te merken en naar waarde te schatten. Door het ontwikkelen van het inlevingsvermogen en de aandacht voor de ander wordt wederzijds het respect gevoed dat werkelijke openheid en vrijheid van denken in organisatieverband mogelijk maakt. Daardoor ontstaat ruimte voor het ervaren van de betekenis voor onze samenleving, als mens en als organisatie.
Kracht&Co begeleidt organisaties waarin het ontdekken van betekenis gezien wordt als het fundament voor ontwikkeling. Wij begeleiden organisaties met maatwerk trajecten waarbij vrijheid van denken en autonome verantwoordelijkheid centraal staan. In dergelijke trajecten werken we aan erkenning en zingeving en hebben onze rol daarin onder andere vormgegeven door:
  • het doen van (belevings)onderzoek in de dagelijkse praktijk van de werkzaamheden met als doel het zichtbaar maken en erkennen van de rijkdom aan opvattingen , percepties en beleving van betrokkenen;
  • aanwezig te zijn bij overlegmomenten en te interveniëren in het communicatieproces;
  • een interim rol te vervullen met een specifieke focus op het transformatieproces;
  • iedereen te betrekken bij de visieontwikkeling van de organisatie. Met het oog op het creëren van een breed gedragen beeld van de toekomst dat inspirerend en  richtinggevend is voor het handelen. Onder meer m.b.v. Theorie U;
  • gezamenlijk, met ‘Open Space Technologie’, relevante vraagstukken breed te onderzoeken;
  • op diverse niveaus van de organisatie, met behulp van het Krachtenveldspel, de diepere drijfveren van mens en/of organisatie te ontdekken.