beeld realiseren

Zonder bevoegdheden kun je niet bijdragen.

Het realiseren van betekenis is het operationele proces in een organisatie. De basisbehoeften die daarmee samenhangen zijn het leveren van een betekenisvolle bijdrage en het hebben van voldoende bevoegdheden om deze bijdrage te kunnen geven. Het intelligent omgaan met alle onderlinge afhankelijkheden is essentieel om ieders bijdrage tot zijn recht te laten komen en de klanten optimaal te kunnen bedienen.
Kracht&Co begeleidt organisaties bij de transformatie naar realisatie vanuit wederzijds vertrouwen in elkaar en elkaars deskundigheid. Verantwoordelijkheid te nemen door bevoegdheden daar te leggen waar ze werkelijk nodig zijn. Onderlinge afhankelijkheid als kracht in te zetten. Deze maatwerk ondersteuning bij het realiseren van betekenis hebben wij onder andere vormgegeven door te werken met de aanwezige dynamiek. De dynamiek van de dagelijkse praktijk herbergt een belangrijke bron van informatie. Realiteit, de beleving en opvattingen daarover kunnen nogal verschillen. In situaties waarin dit van (grote) invloed is op de resultaten kiezen wij regelmatig voor het, op momenten, invoegen in die dagelijkse gang van zaken. Vormen waarin dit kan plaatsvinden zijn bijvoorbeeld:
  • begeleiden bij het inrichten van werkprocessen en ketens gericht op het optimaliseren van de autonome bevoegdheden en wederzijds afhankelijkheden;
  • begeleiden bij het formuleren van operationele doelen waardoor de individuele bijdragen van medewerkers optimaal tot hun recht kunnen komen. En die het team dagelijks inspireren om de klanten optimaal te dienen;
  • overlegmomenten bijwonen met interventiemogelijkheid;
  • interim opdracht met specifiek aandachtsveld.